سلام ، من علیرضا منتظری مشاور ، طراح
وسخنزان انگیزشی هستم

مبتکر سیستم های آموزشی

مشاور آموزشی مدارس

مشاور سیستم های هوشمند